Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Historia

Historia ZDZ sięga okresu międzywojennego. Podobny system: kształcenie, doskonalenie i wychowywanie powstał w Szwajcarii. Wraz z rozwojem nauki po wojnie ten system, tylko nieco zmieniony, zaczęto wprowadzać w Polsce. W latach 50-tych ub. stulecia w Białymstoku powstał ZDZ na ul Sienkiewicza. Organizatorem ZDZ był Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Z czasem Zakłady Doskonalenia Zawodowego zaczęły być organizowane w każdym województwie.ZDZ nie tylko kształcił, ale i wychowywał poprzez pracę. Przygotowywał i szkolił  wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Przed rokiem 1970 w budynku adoptowanym na potrzeby ZDZ na ul. Giełczyńskiej w Łomży, rozpoczęto kształcenie niewielkiej grupy młodzieży. Zajęcia praktyczne odbywały się w Warsztacie Mechaniczno-Elektrycznym ZDZ na ulicy Giełczyńskiej. Teorii uczono się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łomży przy ulicy Senatorskiej. 

W roku 1970 uzyskano kolejny budynek na ul. Krzywe Koło. Od tego czasu możemy mówić o rozwoju ZDZ w Łomży, który zaczął funkcjonować na stałe w naszym mieście, a jego działalność widoczna jest do dziś. ZDZ w Łomży może poszczycić się wzorową organizacją procesu dydaktycznego i produkcyjnego. Jest wielu nauczycieli i pracowników z 30-letnim okresem pracy, którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili tej placówce: mgr Edward Narożny, mgr Franciszek Piascik, mgr Maria Włodkowska , mgr Józef Mocarski, mgr Anna Truszkowska, mgr Anna Modzelewska, Stanisław Gołaszewski.

ZDZ nie tylko uczył i wychowywał, ale prowadził także działalność opiekuńczą. Każdy uczeń z wypracowanych środków otrzymywał ekwiwalent pieniężny, pozwalający na realizację własnych potrzeb finansowych. W roku 1976 powstał ZDZ w Kolnie oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Kolnie, Zambrowie, Ciechanowcu, Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem. Szczególnie prężny i osiągający dobre wyniki był OSZ w Łomży.

Do roku 1990 kształcono młodzież w następujących kierunkach: elektromechanik, ślusarz, spawacz, tokarz, monter układów elektrycznych i automatyki przemysłowej. Oprócz tego Ośrodki Szkolenia Zawodowego poprzez organizowanie kursów doskonaliły umiejętności uczniów w zawodach: krawiec odzieży damskiej lekkiej i fryzjer.
Prestiżowe wyróżnienie w systemie funkcjonowania wszystkich placówek ZDZ w Polsce zdobył ZDZ w Łomży i w Kolnie. Placówki te znalazły się w pierwszej piątce na 36 szkół w kraju.
Dzięki zaangażowaniu takich nauczycieli jak Edward Narożny, Anna Modzelewska, Józef Mocarski, Janusz Mieczkowski, Maria Włodkowska, szkoła prowadziła różnoraką działalność. Organizowała: obozy żeglarskie, "Bieszczady 40", wakacyjne kursy szkoleniowe, wypoczynkowe, wycieczki krajowe. Uznaniem cieszyły się konkursy: matematyczny, pokazów fryzjerskich, "sprawny uczeń w zawodzie".
Szkoła prowadziła współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi w Łomży i na terenie byłego woj. łomżynskiego. Brała udział w imprezach miejskich. Na terenie szkoły działały kółka przedmiotowe i artystyczne.

Stanowisko dyrektora ZSZ ZDZ w Łomży pełnili: mgr inż J. Mieczkowski, mgr M.Włodkowska oraz mgr Edward Narożny. Od kwietnia 2002r. tę funkcję stanowisko ponownie sprawuje mgr inż. Janusz Mieczkowski.
W 1997r. nastąpiła zmiana miejsca działalności szkoły. Na potrzeby ZDZ zostały zaadoptowane budynki przy ulicy Wojska Polskiego 161, po byłym zakładzie ŁZPB "Narew".

Dzięki poprawie bazy lokalowej rozszerzony został zakres działalności ZSZ o kierunki typowo rzemieślnicze z praktyką w zakładach prywatnych i teorią w szkole. W roku szkolnym 2007/2008 we wszystkich oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łomży ZDZ w Łomży uczy się ok. 300 uczniów. Nad prawidłowym rozwojem i kształceniem młodzieży czuwa wykwalifikowana kadra nauczycieli.
Szkoła posiada bogate zaplecze pozwalające prowadzić różnego rodzaju zajęcia Są to między innymi 2 pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu tworzące centrum multimedialne, biblioteka zaopatrzona w bogaty księgozbiór , 2 sale gimnastyczne i boisko.
Pracownie szkoły są  dobrze wyposażone i przygotowane do kształcenia umiejętności pod kątem wymagań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przed którą uczniowie rokrocznie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szkoła daje Ci też szansę wykazania się umiejętnościami artystycznymi lub organizatorskimi poprzez działalność w aktywnie działającym Samorządzie Uczniowskim.